een zwartwit foto van een graafmachine die substraten verplaatst

disclaimer.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze Plagron website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze Plagron website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze Plagron website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 

disclaimer

Copyright

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze Plagron website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Bertels B.V. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze Plagron website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.


Schade

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze Plagron website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze Plagron website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze Plagron website verkregen is.


Verkoop

Plagron verkoopt haar producten alleen aan detail- en groothandels die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven en die voldoen aan de door Plagron gestelde eisen. Plagron verkoopt uitdrukkelijk niet aan particulieren. Plagron houdt zich aan de wetgeving van de landen waarin het zaken doet.


Gebruik

Volg bij het gebruik van Plagron meststoffen nauwkeurig de instructie op de verpakking en de informatie op de bijbehorende Grow Schedules die te downloaden zijn van deze website, www.plagron.com. Plagron heeft geen controle over omstandigheden waarin de Plagron producten gebruikt worden en sluit daarom elke aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect, op enige wijze ontstaan door het gebruik van Plagron producten.
terug naar boven
menu